כלי נגישות

צילום: גיל בן-נתן

מלחות

מלחות ישראל הנן בית גידול נדיר ומיוחד אשר מצוי בסכנת הכחדה לאומית. אזורי המלחות מאופיינים בראש ובראשונה במליחות קרקע קיצונית, הנגרמת כתוצאה משילוב תנאים ייחודי בין מערכת זרימת המים התתקרקעית ובין תבליט השטח האזורי. מלחות הן מטבען מערכת אקולוגית נדירה, הפזורה במקומות ספורים בישראל, אך כיום רק מלחות בודדות מוגנות כשמורות טבע, ולכן מערכת זו מוגדרת בסכנת הכחדה חמורה בישראל.

השם 'מלחה' (בערביתסבח'ה) ניתן לאזורים בהם הקרקע מכילה ריכוז גבוה של מלחים המתמוססים בנקל במיםמליחות הקרקע במלחות יוצרת עקה רבת עצמה ומתמשכת על חברת החי והצומח המקומיתאחד מתוצאות עקה זו היא דחיקה של רוב מיני הצומח אשר אינם יכולים לקלוט מים מקרקעות עתירות מומסים, מצב המאפשר שרידות רק לאורגניזמים עם התאמות אבולוציוניות מתאימות.

תנאי המליחות הגבוהה היוו גורם מפתח בהתפתחות מנגנונים ביולוגיים במיני הצומח המקומיים, אשר מאפשרים קליטת מים אף בתנאי קיצון אלהלפיכך במלחות מצויים מינים אשר חייבים תנאי קיצון אלו לצורך רביה והתפתחותמינים ייחודיים למלחות.

למלחות ישראל חשיבות משמעותית לשמירת המגוון הביולוגי הלאומי, היות וייחודן ניכר הן ברמת המערכת האקולוגית, הן במגוון המינים הייחודיים למלחה והן במגוון הגנטיהמלחות אינן פרושות על פני שטחים גיאוגרפיים נרחבים, היות וקרקעות מלחה נוצרות משילוב תנאים שאינו נפוץ. בנוסף, תהליכי פיתוח ושינוי שפעלו לאורך שנים, בעיקר ממקור אנושי, צמצמו עוד יותר את תפוצתו של בית גידול זה.

האבולוציה אשר התרחשה במלחות תחת תנאי הקיצון העניקה לנו "ספריה" של תהליכים ביולוגים בעלי ערך לחקלאות, לתעשייה ולרפואה. כבר כיום משתמש האדם במינים שמקורם במלחות לרווחתו ברחבי העולם, דבר אשר מדגיש את חשיבות שימורו של בית גידול נדיר זה.
ערכן של המלחות, ביחד עם הסיכון הגבוה להכחדתן ממרחבי ארץ ישראל, דורשות מאתנו פעולה נמרצת לשם שימורן למעננו ולמען הדורות הבאים.