כלי נגישות

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וקו מוצרי דלק בע"מ

מגוון ביולוגי במתקני חברת תש"ן: זיהום אור, סילוק מינים פולשים ואיתור מינים בסכנת הכחדה

מהו האתגר עימו החברה התמודדה?

  1. תחום עיסוק החברה משפיע על כלל אזרחי המדינה בהיבט העסקי והציבורי.
  2. מחד, תפקידה להבטיח הולכה יעילה של דלק, על סוגיו השונים, לצרכני הדלק האזרחיים ומאידך, להבטיח אספקת דלק לשימושה האסטרטגי והצבאי של מדינת ישראל. עובדה זו אינה מאפשרת לחברה להתפשר על צרכיה הביטחוניים והתפעוליים. מתח מתמיד זה בין הרצון לשמור על הסביבה ובין מרחב גמישותה המועט בהיבטי הביטחון והתפעול מצריך מציאת פתרונות יצירתיים כדי לאפשר את צמצום זליגת האור ממתקני החברה ושימור המינים האנדמיים, כשבראשם הצמח "שום-קולמן".

מטרות הפרויקט :

  1. צמצום השפעת השוליים של מתקני החברה: הדברת מינים פולשים וצמצום זיהום אור, בהיות חלק גדול ממתקניה מצויים ב"שטחים פתוחים".
  2. שימור בית הגידול של הצמח האנדמי שום קולמן במתקן אשל.

תוצרי הפרויקט

  1. שימור מקבצי הצמח האנדמי שבסכנת הכחדה, "שום-קולמן" באמצעות חיבלול, שילוט, ומניעת ריסוסים תוך עיגון בנוהל חברה ייעודי. ההחלטה על שימור "שום קולמן" קיבלה את ברכת דירקטוריון החברה. קביעת ממונה לשימור הצמח במתקן בו נמצא, והכשרת שבילים במתקן לסיורי תצפית רגליים על מקבצי הצמח.
  2. ביצוע הדברות למינים הפולשים באופן בררני שלא יפגע בצמחיה האנדמית.
  3. החלפה מבוקרת של גופי תאורה לאורך גדרות חוות המיכלים בתהליך רב שנתי במתקני החברה – לצמצום זיהום האור ממתקני החברה. באחת מהחוות בצפון כבר יצא מכרז.

השינויים שהתרחשו או צפויים להתרחש כתוצאה מהפרויקט:

  1. השפעה על מגוון ביולוגי: שימור מין בסכנת הכחדה: שום קולמן, צמצום זיהום אור ממתקני החברה וסילוק מינים פולשים.
  2. השפעה על התנהלות החברה: הטמעת החשיבות של שמירה על ערכי הסביבה בפעילות החברה, תוך הבנה כי אין משמעות הדבר פגיעה בביצועיה העסקיים של החברה.
תשתיות נפט ואנרגיה

שום קולמן, צמח אנדמי בסכנת הכחדה, באתר של חברת תשן | צילום: בר שמש

ריכוז שום קולמן שלט בשטח

מפה אזורים מיועדים לשימור במתקן האשל

אזורים מיועדים לשימור במתקן האשל | איור: ניר מעוז

 

 

טבע ועסקים 2019 | תשתיות נפט ואנרגיה: מהפכת התאורה | עוז עירן

לסקטור תשתיות
טבע ועסקים 2017 | תש"ן: הידורו שחור וירוק יחדיו? אחסון דלק ושימור צמחים נדירים| רפי רגב