כלי נגישות

סקטורים

לא חייבים להמציא מחדש את הגלגל…
כדי לשפר את הקשר בין החברה שלך לבין הטבע, ניתן  לאמץ פרוטוקולים והנחיות שכבר נבחנו בחברה אחרת מאותו סקטור.
הכנסו כדי לגלות מה חברות מובילות בסקטור עושות בתחום המגוון הביולוגי.

תשתיות

תשתיות הן רכיב חיוני בחיים המודרניים, והן מספקות לנו מים, אנרגיה, תחבורה ועוד.

אולם לתשתיות העוברות בשטחים הפתוחים יש השפעות משמעותיות על המגוון הביולוגי: תשתיות אורכיות עיליות גורמות לקיטוע אקולוגי, ואף עלולות לגרום לפגיעה פיזית בבעלי חיים בעקבות דריסה, התחשמלות או התנגשות. פגיעות כאלה גורמות לעיתים גם לנזק תפעולי או בטיחותי לתשתית.

תשתיות בכלל, ובמיוחד תשתיות חפורות, גורמות להפרה של קרום הקרקע והקמתן כרוכה בהעברת חומרים וכלים מאתר לאתר. לכן, הן גורמות להפצה מואצת של מינים פולשים לשטחים הפתוחים, ולהפרה חמורה של האיזון האקולוגי. המינים הפולשים גורמים לנטל כלכלי וניהולי על חברת התשתית, מכיוון שהם גורמים לבעיות כמו סתימת תעלות ניקוז, הסתרת שדה ראייה, פגיעה פיזית בתשתית, וחוסר עמידה בהנחיות סביבתיות של מוסדות התכנון.

מתקני תשתית רבים מאירים את הסביבה לצרכי ביטחון או בטיחות, ובכך גורמות לזיהום אור בסביבתן.

מאידך, שטחי תשתית הסגורים לציבור מהווים לעיתים אתרי מקלט למגוון ביולוגי רגיש אשר לא שרד בסביבה, ובעזרת ניהול נכון ומודעות – יכולה חברת התשתית להירתם ולשמור עליו.

מה אפשר לעשות כדי למנוע פגיעה של תשתיות?

תכנון מושכל ברמה המרחבית, לצד הטמעה של פרוטוקולים ונהלי עבודה ידידותיים לטבע, יכולים להפוך את התשתית לירוקה יותר – ולהפחית בצורה משמעותית את טביעת הרגל האקולוגית שלה ואת פגיעתה בטבע.

מקורות, נתיבי ישראל, חברת חשמל ותש"ן פועלות היום לצמצום השפעות השוליים שלהן על הטבע, על ידי הטמעה של פרוטוקולים וביצוע פעולות למזעור היבוא וההפצה של צמחים פולשים, ולתכנון של תאורה נכונה לצמצום זיהום האור במתקנים.

חברת החשמל פועלת לגבש פתרונות וסדרי קדימויות לטיפול בבעיית ההתנגשויות של בעלי כנף בקווי מתח. החברה פעילה גם במסגרת פרויקט "פורשים כנף" למזעור בעיית ההתחשמלות  של עופות בקווי מתח.

חברת תש"ן פיתחה נוהל לניהול שטח ולשימור של הצמח הנדיר שום קולמן, המצוי בסכנת הכחדה, וגדל בשטח הכלוא בתוך אחד ממתקניה.

החברה הממשלתית להגנות מצוקי הים התיכון  פיתחה נהלים להימנעות מתכנון תשתיות בשטחים ימיים וחופיים רגישים, על בסיס סקרים אקולוגיים. החברה גם פיתחה פרוטוקולים ומפרטים טכניים מפורטים לתכנון וביצוע של תשתיות חופיות וימיות תוך הפחתת השפעתם השלילית על האקולוגיה הימית.

הפחתת השפעות שוליים אקולוגיות במתקני תשתית

מפרט אקולוגי למזעור הנזק בתכנון מפורט ובביצוע – לצורך מה?

תרשים מפרט אקולוגי וללא מפרט

 

דוגמא לצמצום זיהום האור בכבישים תוך שמירה על החושך הטבעי בסמוך לכביש

דוגמא לצמצום זיהום האור בכבישים תוך שמירה על החושך הטבעי בסמוך לכביש | תמונה באדיבות נתיבי ישראל

 

 

טבע ועסקים 2019 | בום של תשתיות: האם בהכרח מכה לטבע הישראלי? | אלון רוטשילד

 

 

 

טבע ועסקים 2019 | אתגר שילוב שיקולים סביבתיים בקידום וביצוע תשתיות לאומיות | יוסי וירצבורגר

טבע ועסקים 2019 | של מי האחריות? הטמעת שיקולים אקולוגיים בתכנון: רגולציה מלמעלה לעומת יוזמות מהשטח

טבע ועסקים 2019 | איפה הכסף: מי צריך לשלם על שמירת הטבע בתשתיות?

איך מתמודדות חברות פעילות עם האתגר?