כלי נגישות

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

שילוב שיקולים אקולוגיים בתהליכי תכנון בוועדה מחוזית דרום

וועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום אמונה על קידום תהליכי התכנון במחוז הגדול ביותר במדינה ישראל.

בעקבות השתתפות בכירים מהוועדה (מתכננת המחוז, סגן מתכננת המחוז, ראשי צוותים) בסדנה למקבלי החלטות בנושא מגוון ביולוגי, יזמו אנשי הוועדה, בשיתוף עם נציגי המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, וועדת היגוי למגוון ביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית.

תהליך‭ ‬עבודת‭ ‬האקולוג‭ ‬כחלק‭ ‬מצוות‭ ‬התכנון‭ ‬ותוצרי‭ ‬עבודתו:

צוות התכנון
מנהל פרוייקט
אדריכל
אדריכל נוף
יועץ סביבה
אקולוג
יועץ ביוב וניקוז
יועץ חברה - כלכלה
יועץ שימור מבנים
יועץ תחבורה
תוצרים לוועדה המחוזית
חקירה ולימוד מצב קיים
גיבוש יעדים פרוגרמה לתכנון
חלופות תכנון
עיבוד החלופה המאושרת
עריכת מסמכי תכנית:
תשריט הוראות לתסריט
נספחים מחייבים / לא מחייבים
תוצרי האקולוג
מפת מצב קיים עם תיאור מרכיבים ומאפיינים.
מפת ערכיות אקולוגית
מפת מגמות מוצעות לפיתוח ושטחים לשימור
טבלת השוואה בין חלופות לפי קריטריונים של מגוון ביולוגי ושירותי מערכות
הנחיות למזעור נזקים עם דוגמאות, תרשימים עם מראי מקום ע"ג התכנית המאושרת
תכנית אקולוגית בפורמט של תשריט. הוראות לתכנית

דוגמא: ‬מיפוי‭ ‬מגמות‭ ‬פיתוח‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬מדרג‭ ‬ערכיות‭ ‬(שלבים א׳+ב׳)

מסמך המדיניות שאושר בוועדה המחוזית בינואר 2017 מגדיר הנחיות לשילוב היבטים אקולוגיים בתכנון תכניות במחוז, לרבות הגדרת תנאי סף לקליטת תכנית ושילוב אקולוג בתכנון, הגדרת ההטמעה של היבטים אקולוגיים בחלופות התכנון ובתשריט, והנחיות נוספות לשילוב תכנים אקולוגיים במסמכים הסביבתיים ובתהליך התכנון בשלב מוקדם.

במסגרת התהליך הוביל משרד הבינוי והשיכון פיילוט במסגרת תכנון הרחבת העיר שדרות, ולאור הצלחת הפיילוט אושר מסמך המדיניות כהחלטת וועדה מחייבת בינואר 2017.

דוגמא‭ ‬להנחיות‭ ‬למזעור‭ ‬נזקים‭ ‬אקולוגיים‭/ ‬ סביבתיים‭ ‬בתוכנית‭:‬

 

חזרה לארגז הכלים
טבע ועסקים 2017 | כיצד משלבים שיקולי מגוון ביולוגי כבסיס לתכנון במחוז הדרום? | עלי פורטי