כלי נגישות

צילום: אלבטרוס

פרויקט הגנה על מצוק חופי ים

הטמעת שיקולים של מגוון ביולוגי בחופים

מטרת הפרויקט:

מצוק חופי יציב, בטוח ונגיש למשתמשים בסביבה החופית אשר תומך במערכת אקולוגית בריאה ומשגשגת, תוך שימור, שיקום וצמצום הפגיעה במגוון הביולוגי, בנוף ובערכי מורשת המאפיינים את מצוקי החוף והחופים בישראל בים וביבשה.

מהו האתגר עמו החברה התמודדה?

התמודדות החברה בתכנון וביצוע הגנות על המצוק החופי, הנמצא בסביבה בעלת רגישות אקולוגית גבוהה. החברה נדרשה לגבש חזון סביבתי ולהטמיע ידע תוך מציאת דרכים לשילוב הפן הסביבתי והאקולוגי בתוך האסטרטגיה והפעולות של החברה.

תוצרי הפרויקט:

  1. מדריך ניהולי – הנחיות אקולוגיות וסביבתיות ליישום בכל שלבי הפרויקט. ההנחיות כוללות התייחסות למיקום אתרי העבודה בים וביבשה וההתנהלות בהם כולל התייחסות לעיתוי פעולות, זיהום רעש, אור, עכירות המים ומניעת הכנסת מינים פולשים.
  2. מטריצת ניהול אקולוגי – התאמה בין הפתרונות המוצעים להגנה על המצוק לבין הרגישות והערכיות של השטח וזאת בהתאם לקריטריונים לערכיות אקולוגית שנקבעו לים וליבשה.
  3. ארגז כלים – הנחיות אקולוגיות כלליות להגנות המצוק  החופי וכן הנחיות פרטניות לכל פתרון מיגון  מוצע למצוק, לרבות מפרטים טכניים להנחיות האקולוגיות. 
  4. ליווי תהליך בניית תכנית ניטור ארצית למצוק החופי ותכניות ניטור נקודתיות.

תוצרי הפרויקט אושרו בהנהלת החברה ובדירקטוריון

השינויים שהתרחשו או צפויים להתרחש כתוצאה מהפרויקט:

1. השפעה על המגוון הביולוגי

יישום פתרונות תפעוליים להתמודדות עם מינים פולשים בחול מיובא.

מיפוי רגישות וערכיות אקולוגית במרחב המצוק החופי.

בחירת פתרון הגנה למצוק בהתאם לערכיות ורגישות השטח תוך השמת דגש על צמצום נזקים ושמירה על בתי הגידול בחוף ובים.

2. השפעה על התנהלות החברה 

הגברת המודעות והחשיבות של הפן האקולוגי בקבלת ההחלטות של פעולות החברה.

הטמעת נהלים מחייבים בשלבי התכנון, הביצוע והניטור למיתון השפעות אקולוגיות שליליות.

המצוק החופי בנתניה | צילום: חברת אלבטרוס, 2017

אשקלון | צילום: חברת אלבטרוס, 2017

לסקטור תשתיות
טבע ועסקים 2017 | כיצד בונים אסטרטגיה אקולוגית כחלק מהתהוותה של חברה ממשלתית חדשה? | ניבה לונדון