כלי נגישות

ניהול ודיווח על מגוון ביולוגי במסגרת אחריות תאגידית

אזור זה מאפשר לך לתרגל ולבצע דיווח של השפעת החברה על מגוון ביולוגי, באמצעות פרוטוקול המבוסס על מדדי ה-GRI במסגרת דיווח אחריות תאגידית של החברה.

פרוטוקול מגוון ביולוגי

הפרוטוקול הוא כלי לדיווח ציבורי, אך בעיקר כלי ניהולי עבורך לניתוח השפעות החברה על הטבע, ואמצעי לניהול מושכל שלהם במסגרת תכנית עבודה. האתר מציע ממשק דיווח ידידותי, תוך שילוב כלי ממ"ג וקישורים לפרוטוקולים מקצועיים רלוונטיים.
אם החברה שלכם מדווחת על ניהול השפעותיה הסביבתיות – חברתיות במסגרת אחריות תאגידית (GRI, שאלון מעלה, או כל פורמט אחר), הפרוטוקול המוצע מאפשר מתן מענה מקצועי לפרק העוסק במגוון ביולוגי.

בהצלחה!

התחילו במשחק - תרגלו דיווח >>
למה בכלל לנהל ולדווח על מגוון ביולוגי?

למה בכלל לנהל ולדווח על מגוון ביולוגי?

מגוון ביולוגי הוא חלק בלתי נפרד מניהול הסיכונים בחברה עסקית וחלק חשוב בפעילותה הן במסגרת החובות על פי חוק, והן "מעבר לציות" במסגרת האחריות התאגידית של החברה.

חברות ממשלתיות מחויבות להתייחס אליו מכוח חוזר מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות בנושא תכניות לפיתוח בר קיימא (2009).
חברות ציבוריות מחויבות לדווח על סיכונים מהותיים כתוצאה מהשפעות על מגוון ביולוגי, במסגרת תקנות ניירות הערך (2011) המחייב דיווח על סיכונים סביבתיים הנוצרים מפעילותן.

מגוון ביולוגי מופיע גם כחלק משאלון מעלה, ומסגרות דיווח אחרות ש"מעבר לציות".

המגזר העסקי מחויב לשלב שיקולים של מגוון ביולוגי בפעילותו גם מתוקף שורת אמנות בינלאומיות העוסקות בנושא.

האם מגוון ביולוגי הוא סוגיה מהותית לדיווח וניהול עבורך?

האם מגוון ביולוגי הוא סוגיה מהותית לדיווח וניהול עבורך?

אם החברה שלך פועלת בשטחים הפתוחים, או עוסקת באחד התחומים הבאים, כנראה שהיא מצויה בחשיפה גבוהה לסיכון בעקבות השפעתה על המגוון הביולוגי, ולכן מדובר על נושא מהותי לדיווח במסגרת דוח האחריות התאגידית של החברה:

גישת המהותיות במדריך זה שמה במרכזה את אספקט הסיכון של מגוון ביולוגי עצמו, מתוך הבנה שפגיעה בו תגרום בסופו של דבר לנזקים לאינטרסים של החברה העסקית, שיתבטאו גם בביצועים הכספיים (לרבות פגיעה בתדמית, תביעות משפטיות, עיכובים בביצוע פרויקטים, פגיעה בשירותים אקולוגיים החיוניים לתפקוד החברה וכד').

לחילופין, תרומה של מגוון ביולוגי יכולה להתבטא לחיוב בשורת הרווח של החברה. עוד נלקחת בחשבון במדריך זה הייחודיות של ישראל כאתר הכלול במפת האזורים החשובים לשמירה על מגוון ביולוגי עולמי, שפעילות בו היא בעלת רגישות מיוחדת ביחס למקומות אחרים בעולם.

המגוון הביולוגי מושפע באופן מהותי מפעילות הארגון. יש לכלול את ההשפעות במסגרת הדיווח.
האם הפעילות מתבצעת
בשטח טבעי או פתוח
האם אופי הפעילות מייצר
את אחת מההשפעות הבאות?
הרס ו/או קיטוע שטחים טבעיים
השפעות שוליים על שטחים טבעיים
פגיעה ישירה בבעלי חיים ובצמחים
יבוא והפצה של מינים פולשים
לפעילות זו אין השפעה מהותית על המגוון הביולוגי
האם קיימות פעילויות בעלות פוטנציאל השפעה על המגוון הביולוגי במורד או מעלה שרשרת האספקה של החברה?
כן
כן
כן
כן
כן
כן
לא
לא
לא

השפעת מגוון ביולוגי בשטח פתוח

איך נבנו האינדיקטורים הישראליים לדיווח בנושא מגוון ביולוגי?

איך נבנו האינדיקטורים הישראליים לדיווח בנושא מגוון ביולוגי?

מגוון ביולוגי הינו אספקט סביבתי מורכב למדידה. סקר שדה ואפיון מגוון המינים המצוי בתא שטח מסוים, ומכלול ההשפעות האנושיות עליו, הם תהליך המחייב השקעת זמן, משאבים ומיומנות מקצועית. לכן, מסגרת הדיווח הישראלית מתמקדת במיפוי הפעילות העסקית ביחס לשטחים הידועים כרגישים מבחינה אקולוגית, וזיהוי סוגי פעילויות שידועות כבעלות השפעה שלילית על מגוון ביולוגי. כך לדוגמא, מיקום של טורבינת רוח (הידועה כגורם העלול לפגוע בבעלי כנף) במרחב הידוע כציר נדידה, מאפשרים לזהות קונפליקט פוטנציאלי גם בלי סקר עופות מדוקדק בשטח.
ארבעת האינדיקטורים לדיווח הישראלי להשפעה על המגוון הביולוגי (IBI – Israeli Biodiversity Indicator) מבוססים באופן כללי על האינדיקטורים של ה- GRI, אך מדייקים ומתאימים אותם לפרקטיקה בישראל, במסגרת דיווח אחריות תאגידית של החברה.

אינדיקטורים לדיווח מגוון ביולוגי

איך להשתמש בכלי הדיווח באתר?

איך להשתמש בכלי הדיווח באתר על מגוון ביולגי?

באתר זה ניתן לתרגל דיווח בצורה אינטראקטיבית וידידותית, כמשחק. הדיווח יכול להיות לצרכי תרגול והתנסות, או להיות דיווח "אמיתי" – בכל מקרה ביכולתכם, בכל שלב, למחוק את הדיווח או לשלוח אותו לעצמכם כקובץ לדואר האלקטרוני. באם אין ברצונכם למלא את הדיווח באתר, אתם יכולים להוריד את קובץ השאלון אליכם למחשב.

הדיווח עובר בצורה מסודרת דרך השאלות של האינדיקטורים לדיווח על מגוון ביולוגי. הטקסט שנכתב נשמר אוטומטית, ובכל שלב ניתן לחזור אחורה למסך קודם ולעדכן את התשובות.

האינדיקטור השני עוסק בזיהוי הרגישות האקולוגית בהם פעילה החברה. לנוחותכם, קיים הסימולטור – ממשק מבוסס מיפוי גיאוגרפי (GIS) שיסייע לכם למלא בצורה אוטומטית את השאלון באינדיקטור זה.

בתום הדיווח ניתן לשלוח את המסמך למחשב שלכם. במידה ותבחרו, ניתן לשלוח את הדוח אלינו לקבלת משוב מקצועי. בכל מקרה, כל החומרים הממולאים באתר זה הינם חסויים ואנו לא נעשה בהם שימוש ללא אישור מפורש מכם.


תרגול ודיווח אפשרי בגרסת הדסקטופ
התחילו במשחק - תרגלו דיווח >>
הנושא הכי חשוב שאתם לא מדווחים ומנהלים אותו | השקת המדריך לדיווח וניהול מגוון ביולוגי במסגרת אחריות תאגידית | ליעד אורתר, ראש המכון לאחריות תאגידית