כלי נגישות

2-IBI: אופי הפעילות והשפעתה על המגוון הביולוגי
IBI-3: מאמצי מניעה וצמצום נזק
א
מכתשים אגן
ההשפעה השלילית:
הרס וקיטוע בתי גידול טבעיים 
לרבות פגיעה בקרום הקרקע ובצומח הטבעי, שינוי משטר מים וניקוז טבעיים, וקיטוע בין שטחים טבעיים ושטחים פתוחים.

פרטו את אופי הפעילות המשפיעה בארגונכם

סלילת כבישים ומסילות ברזל, בינוי והנחת תשתיות מחוץ לשטחי ישובים קיימים.

פיתוח פעילות חקלאית על חשבון שטחים טבעיים.

גידור בשטחים פתוחים.

כרייה וחציבה (לרבות של חול ימי).

כל פגיעה אחרת בבית הגידול ובקרקע, לרבות רמיסה בעזרת כלים כבדים או רכבי שטח, עירום עפר, שינוי משטר ניקוז, שינוי מליחות, רעיית יתר וכד'.

שאיבת מים והשפעה על מפלס מי תהום ושפיעת מעיינות/זרימת נחלים ומי נגר.

אחר
אופי הפעילות

פרטו את היקף, אופי ומיקום השטח המושפע/המינים המושפעים והערך את מידת הקיטוע המרחבי

דוגמא

דוגמא
החברה עוסקת בפרויקטים תחבורתיים של כבישים, מסילות רכבת, מחלפים וגשרים לאורך 130 ק"מ מאזור הרצליה בצפון לבאר שבע בדרום. במסגרת זו, מבוצע מקטע של כביש חדש באזור בית קמה.
הפעילות מהווה קיטוע מרחבי משמעותי של המסדרון האקולוגי הארצי באזור שמורת פורה, המקשר בין אזור גבעות לכיש לבין מרחב נחל שקמה המערבי.

העריכו את משך זמן הפגיעה (שעות/ימים/חודשים)

דוגמא

דוגמא
בעת ביצוע העבודות – קיטוע מלא.
עם השלמת העבודות והקמת מעבר אקולוגי – הקיטוע יהיה חלקי.
 • האם הפגיעה בשטח תהיה הפיכה?

  הפיכה | לא הפיכה

  דוגמא

  דוגמא
  הפגיעה היא הפיכה מכיוון ששכבת הקרקע העליונה הוסרה ותושב למקום בתום העבודות.
  הפגיעה אינה הפיכה מכיוון שאתר הקינון הנמצא על גבי מצוק ייהרס כליל.
מניעה וצמצום

האם ננקטו צעדים למניעת נזק?

דוגמא

דוגמא
חלופת התוואי הנבחר, מתוך 3 חלופות שונות, מהווה את מינימום הקיטוע הנדרש לצורך שימור הקישוריות בין השטחים הטבעיים. מצ"ב חלופות מוצעות.

האם ננקטו צעדים לצמצום נזק?

דוגמא

דוגמא
יוקם מעבר אקולוגי ייעודי בנקודה אחת להבטחת מעבר בעלי חיים.

הציעו מדדים רלוונטיים

דוגמא

דוגמא
יעילות המעבר האקולוגי תוך ניטור מס' בע"ח במעבר ומס' הדריסות לאורך הכביש.
ב
מכתשים אגן
ההשפעה השלילית:
השפעת שוליים משמעותית על שטחים טבעיים.

פרטו את אופי הפעילות המשפיעה בארגונכם

האם יש שימוש בתאורת חוץ במהלך ההקמה או התפעול של הפעילות?

האם מיוצר אבק ו/או רעש במהלך ההקמה או התפעול של הפעילות?

האם יש מוקדים של פסולת אורגנית באתר?

האם מבוצע ריסוס בחומרים רעילים ביולוגית במהלך ההקמה או התפעול של הפעילות?

אחר
אופי הפעילות

פרטו את היקף, אופי ומיקום השטח המושפע/המינים המושפעים

דוגמא

דוגמא
מבוצע מקטע של כביש חדש באזור בית קמה. במהלך העבודות קיים שימוש בתאורת לילה (פנסי הצפה) באזורי ההתארגנות המאירים לטווח של 800 מ׳ לכל כיוון ומאירים גם מעל קו האופק. עם תום העבודות, הכביש יואר בהתאם להנחיות משרד התחבורה ומכון התקנים. במרחק של 30 מ׳ מקצה הכביש, עוצמת התאורה תהיה 0.3lux וגוון התאורה 4500 קלווין.

העריכו את משך זמן הפגיעה (שעות/ימים/חודשים)

דוגמא

דוגמא
פגיעה באזורי ההתארגנות בעת ביצוע העבודות – שנתיים - כמשך הפרויקט. פגיעה עם תום העבודות – השפעה תמידית.
 • האם הפגיעה בשטח תהיה הפיכה?

  הפיכה | לא הפיכה

  דוגמא

  דוגמא
  הפגיעה היא הפיכה מכיוון ששכבת הקרקע העליונה הוסרה ותושב למקום בתום העבודות.
  הפגיעה אינה הפיכה מכיוון שאתר הקינון הנמצא על גבי מצוק ייהרס כליל.
מניעה וצמצום

האם ננקטו צעדים למניעת נזק?

דוגמא

דוגמא
חלופת התוואי הנבחר מתוך 3 חלופות שונות, צמוד בחלקו ליישובים ותשתיות קיימות לצורך צמצום זליגת התאורה לשטחים טבעיים נוספים. מצ"ב חלופות מוצעות.

האם ננקטו צעדים לצמצום נזק?

דוגמא

דוגמא
התאמת גופי ועמודי התאורה לצרכי הארת הכביש נעשה בליווי יועץ תאורה מוסמך תוך שילוב שיקולים סביבתיים ביניהם: עוצמת ההארה מעבר למרחק 5 מ' מהכביש וסוג הנורה. כמו כן נעשה שילוב של מנגנוני עמעום תאורת הכביש בהתאם לצפיפות המכוניות.

הציעו מדדים רלוונטיים

דוגמא

דוגמא
- מדידת עוצמת הארה במרחק 5 מ' מהכביש.
- נוכחות עטלפי חרקים בסביבת הכביש.
ג
מכתשים אגן
ההשפעה השלילית:
פגיעה ישירה בחיות בר וצמחי בר.

פרטו את אופי הפעילות המשפיעה בארגונכם

האם יש פגיעה או פוטנציאל פגיעה מכוונת בחיות בר או צמחי בר, לצרכי ניצול החיה (כמו ציד או דיג) או לצרכים אחרים (למשל הגנה על תוצרת חקלאית)?

האם יש פגיעה לא מכוונת אך משמעותית בחיות בר או צמחי בר במהלך ההקמה או התפעול של הפעילות (למשל פגיעה, התנגשות, התחשמלות, דריסה וכד')?

האם קיים יבוא או שימוש בחיות בר או צמחי בר המצויים בסכנת הכחדה, ומקורם בחו"ל?

אחר
אופי הפעילות

פרטו את היקף, אופי ומיקום השטח המושפע/המינים המושפעים

דוגמא

דוגמא
החברה עוסקת בגידול בקר ובבעלותה משק הכולל 120 פרות הממוקם ברמת הגולן. העדר רועה על כ 10,000 דונם מרעה טבעי. כתוצאה מטריפות חוזרות ונשנות של עגלים ע"י תנים, מבוצע דילול תנים בשיתוף עם רט"ג.
הפעילות מהווה קיטוע מרחבי בינוני של המסדרון האקולוגי הארצי באזור שמורת יהודייה – גמלא כתוצאה מגידור שטח הרעייה.

העריכו את משך זמן הפגיעה (שעות/ימים/חודשים)

דוגמא

דוגמא
משך הפגיעה תלוי באישורים הניתנים ע"י רט"ג המושפעים מגודל אוכלוסיית התנים באזור והשפעתה על עגלי החברה.
 • האם הפגיעה בשטח תהיה הפיכה?

  הפיכה | לא הפיכה

  דוגמא

  דוגמא
  הפגיעה היא הפיכה מכיוון ששכבת הקרקע העליונה הוסרה ותושב למקום בתום העבודות.
  הפגיעה אינה הפיכה מכיוון שאתר הקינון הנמצא על גבי מצוק ייהרס כליל.
מניעה וצמצום

האם ננקטו צעדים למניעת נזק?

דוגמא

דוגמא
שטח המרעה גודר בגדרות המונעות כניסה של יונקים גדולים (תנים וזאבים) ומאפשרות מעבר של יונקים קטנים ובינוניים.

האם ננקטו צעדים לצמצום נזק?

דוגמא

דוגמא
פגרי הפרות הנמצאים בשטח נאספים בהקדם במטרה להפחית את כמות המזון הזמין עבור התנים.

הציעו מדדים רלוונטיים

דוגמא

דוגמא
מס' טריפות עגלים לחודש, מספר תנים וזאבים שנפגעו בפעילות.
ד
מכתשים אגן
ההשפעה השלילית:
יבוא והפצת מינים פולשים.

פרטו את אופי הפעילות המשפיעה בארגונכם

האם מבוצע יבוא או הפצה של מינים פולשים או בעלי פוטנציאל פלישה, הן במכוון, והן בשוגג (כ"נוסעים סמויים")

האם מבוצע יבוא של סחורות בעלות פוטנציאל גבוה של מינים פולשים כ"נוסעים סמויים", לרבות יבוא אורגניזמים אקוואטיים (של בתי גידול לחים), אדמה, מוצרי עץ, וכד'?

האם יש נוכחות מינים פולשים באתרי הפעילות ויש סכנה להפצתם במרחב (לרבות כזרעים על גבי כלי עבודה או בחומרי חפירה, מילוי ואגרגטים)? ציינו את המינים הפולשים ואת פריסתם באתר.

אחר
אופי הפעילות

פרטו את היקף, אופי ומיקום השטח המושפע/המינים המושפעים

דוגמא

דוגמא
מבוצע מקטע של כביש חדש באזור בית קמה. במהלך העבודות נעשה שימוש באגרגטים שונים ובכלים מכניים המהווים פוטנציאל לייבוא והפצה של מינים פולשים כנוסעים סמויים העלולים להשפיע על שמורת פורה בשטח של 1000 דונם מבית הגידול של הכורכר.

העריכו את משך זמן הפגיעה (שעות/ימים/חודשים)

דוגמא

דוגמא
ככל שלא יטופלו המינים הפולשים למשך לפחות 5 שנים לאחר העבודות - המינים הפולשים יתבססו במרחב לצמיתות.
 • האם הפגיעה בשטח תהיה הפיכה?

  הפיכה | לא הפיכה

  דוגמא

  דוגמא
  הפגיעה היא הפיכה מכיוון ששכבת הקרקע העליונה הוסרה ותושב למקום בתום העבודות.
  הפגיעה אינה הפיכה מכיוון שאתר הקינון הנמצא על גבי מצוק ייהרס כליל.
מניעה וצמצום

האם ננקטו צעדים למניעת נזק?

דוגמא

דוגמא
החברה רוכשת אגרגט ממחצבות בעלות קוד אקולוגי המספקות אגרגט נקי מצמחים פולשים.

האם ננקטו צעדים לצמצום נזק?

דוגמא

דוגמא
כלי העבודה עוברים ניקוי טרם הגעה לשטח העבודות, שטח ההתארגנות ממוקם בשטח מופר (הרחק משטחים טבעיים) ובתום העבודות נערכים סיורי בקרה במטרה לעקור / לטפל בצמחים פולשים אשר אותרו.

הציעו מדדים רלוונטיים

דוגמא

דוגמא
ניטור אחוז הכיסוי של צמחים פולשים לאורך ביצוע העבודות ועם סיומן.
ה
מכתשים אגן
ההשפעה השלילית:
זיהום.

פרטו את אופי הפעילות המשפיעה בארגונכם

האם לחברה פוטנציאל זיהום קרקע, מים או זיהום אחר שעלול להשפיע על בתי גידול, חיות או צמחים (לרבות דלקים ושמנים, חומרים מסוכנים, שאריות תרופות והורמונים, תמלחות, ביוב, שפכים לא אורגניים כד')?

אחר
אופי הפעילות

פרטו את היקף, אופי ומיקום השטח המושפע/המינים המושפעים

דוגמא

דוגמא
החברה הינה חברת אנרגיה המספקת מוצרי נפט בישראל העוסקת בזיקוק, ייצור, אחסון, יבוא ושיווק תזקיקי דלק. בבעלות החברה 200 תחנות תדלוק בפריסה ארצית. סביב תחנת ׳בית שיקמה׳ התפשט זיהום מדליפה בהיקף של 130 דונם שהשפיע על נחל שיקמה הסמוך לרבות פגיעה בצב יבשה מצוי.

העריכו את משך זמן הפגיעה (שעות/ימים/חודשים)

דוגמא

דוגמא
משך הפגיעה - בין חצי שנה ל 3 שנים, עד תום פעולת שיקום הקרקעות.
 • האם הפגיעה בשטח תהיה הפיכה?

  הפיכה | לא הפיכה

  דוגמא

  דוגמא
  הפגיעה היא הפיכה מכיוון ששכבת הקרקע העליונה הוסרה ותושב למקום בתום העבודות.
  הפגיעה אינה הפיכה מכיוון שאתר הקינון הנמצא על גבי מצוק ייהרס כליל.
מניעה וצמצום

האם ננקטו צעדים למניעת נזק?

דוגמא

דוגמא
החברה משתמשת במערכת לניטור דליפות בתחנות תדלוק החברה

האם ננקטו צעדים לצמצום נזק?

דוגמא

דוגמא
החברה מבצעת סקרי קרקע ובהתאם פעולות לשיקום קרקעות אשר נמצאו מזוהמות.

הציעו מדדים רלוונטיים

דוגמא

דוגמא
- ניטור אחר מספר דליפות לשנה ועוצמת הדליפה בתחנות תדלוק החברה.
- ניטור אוכלוסיית צבי היבשה ואיכות מי נחל שיקמה.
הבא >>
<< הקודם
הורדה
צפייה
הדפסה