כלי נגישות

חברת נתיבי ישראל 

צמצום זיהום אור מתאורת כבישי החברה

מהות הפרויקט:
שימוש בתאורה ידידותית לסביבה לאורך כבישי נתיבי ישראל יוביל לצמצום הפגיעה בטבע ויצירת סביבה בטוחה ביולוגית תוך התייעלות אנרגטית וחיסכון כלכלי של החברה.

חברת נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה (חברה ממשלתית) השלימה במאי 2019 פרויקט להטמעת שיקולים אקולוגיים למניעת זיהום אור לאורך כבישי החברה.

"זיהום אור" נגרם כתוצאה מהארה במקום, בזמן, בספקטרום ובעוצמה שאינה נדרשת מבחינה בטיחותית, ביטחונית ותפעולית.

זיהום אור משנה את משטרי התאורה הטבעיים אשר התקיימו לאורך מיליוני שנים וכתוצאה גורם לשיבוש בתפקוד המערכות האקולוגיות, לפגיעה בבעלי חיים, לפגיעה בחוויית שמי הלילה, ולפגיעה בריאותית באדם.

 

מטרת הפרויקט:

יצירת איזון אקולוגי בשעות החשיכה בין צרכי הטבע וצרכי חברת נתיבי ישראל תוך מיקוד התאורה באזורים הנדרשים ומניעת זליגתה לשטחים הסמוכים.  

תוצרי הפרויקט:
  • נבנה ממשק ממ"ג המסווג את שטחי הארץ לרגישות אקולוגית גבוהה וקיצונית בהיבטי זיהום אור. הממשק משולב כיום במערכת הממ"ג של נתיבי ישראל ומשמש את החברה בכל פרויקט חדש. 
  • נבנו הנחיות לתאורה ידידותית לסביבה המותאמות לרמת הרגישות האקולוגית של השטח.
  • נושא צמצום זיהום האור שולב בנהלים לאורך שלבי הפרויקט השונים: תכנון מוקדם, תכנון מפורט, ביצוע ואחזקה. כמו כן נכתבו הנחיות גנריות לתסקירי השפעה על הסביבה בנושא. 
  • בוצע פיילוט בצומת סמר הנמצא באזור בעל רגישות אקולוגית גבוהה. במהלך הפיילוט הוחלפה התאורה לתאורה ידידותית לסביבה בהתאם להנחיות.

 

במהלך השנים הקרובות נתיבי ישראל מתכננת להחליף את התאורה בכבישים הקיימים לתאורה ידידותית לסביבה בהתאם להמלצות הפרויקט.  

הטמעת כלל המלצות הפרויקט יוביל לצמצם השפעתה של חברת נתיבי ישראל על המגוון הביולוגי בסביבתה, למיצובה כחברה מובילה בתחום ולחסכון כלכלי והפחתת טביעת הרגל הפחמנית של החברה.

הפרויקט מבוצע במסגרת קול קורא הממומן ע"י החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה ובשיתוף רשות הטבע והגנים.

 

 

 

טבע ועסקים 2019 | נתיבי ישראל: תאורה סביבתית – איזון בין בטיחות בדרכים ובטיחות ביולוגית | ארז סיקסיק

 

שת"פ טבע ועסקים 2019 | מזעור השפעות של צמחים פולשים בשולי הכבישים | עמי לזר ומעדה גדב

לסקטור תשתיות
טבע ועסקים 2017 | נתיבי ישראל: מניעה וטיפול בצמחים פולשים בתשתיות כבישים | עדי גמליאל