כלי נגישות

חברת החשמל

צמצום התנגשויות עופות בקווי מתח בישראל 

מהות הפרויקט: יצירת סל פתרונות למזעור התנגשויות של עופות בקווי מתח בישראל.

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, חברת החשמל לישראל – המקימה תשתיות, מייצרת, מוליכה ומספקת חשמל לתושבי ישראל (חברה ממשלתית) השלימה במאי 2019 פרויקט לניתוח תופעת התנגשויות עופות בקווי מתח וזיהוי האמצעים המתאימים למזעורה.

בעיית התנגשויות העופות בקווי מתח הינה בעיה גלובלית הגורמת לפגיעה ותמותה של מיליוני עופות בשנה במדינות העולם. חוסר הבחנה של העופות בקווי המתח השונים נובעת בין היתר מסוגי קווי המתח, עוביים ומיקומם במרחב. גם לקרבת קו המתח לשימושי קרקע המושכים עופות, ביניהם: מאגרי מים, בריכות דגים, צירי נדידה שמורות טבע ועוד יש השפעה על עוצמת הקונפליקט, כמו כן גורמים ביולוגים כדוגמת גודל ומין העוף ושדה ראייתו משפיעים ומגדילים את פוטנציאל ההתנגשויות.   

מדינת ישראל הינה מדינה צפופת תשתיות המהווה ציר נדידה משמעותי, שילוב המהווה פוטנציאל התנגשויות גבוה בעל השפעה אקולוגית המשמעותית.

 

 

מטרת הפרויקט: 

ניתוח ואיפיון של תופעת התנגשות עופות בקווי מתח וזיהוי האמצעים הרלוונטיים לסימון קווי המתח השונים, במטרה לקבוע סדרי קדימויות לטיפול, להציע סל אמצעי סימון ומניעה, ולהפחית את כמות ההתנגשויות.

 

תוצרי הפרויקט:
  • נבנה מודל GIS המסווג את שטחי הארץ ל 4 רמות של רגישות אקולוגית בהיבטי התנגשות עופות הקווי מתח. בהתאם הוסכם כי קווי מתח הממוקמים באזורים בעלי רגישות אקולוגית גבוהה וגבוהה ביותר יחויבו בסימון ע"י אמצעים מתאימים.
  • בוצע סקר ספרות לזיהוי אמצעי הסימון היעילים ביותר מבחינה אקולוגית, תפעולית וכלכלית. נמצאו 3 סוגי אמצעי סימון מומלצים. 
  • מקודם מחקר יישומי לבחינת יעילות אמצעי הסימון המומלצים. מחקר זה צפוי לייצר מפרט טכני בעל יעילות מוכחת בהפחתת התנגשות עופות המותאם לישראל ומגלם את האיזון האופטימלי בין עלות כלכליות ומורכבות תפעולית לבין התועלת הסביבתית. 

הפרויקט ממומן על ידי החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

 

 

 

התקנת אמצעי סימון על קווי מתח למניעת התנגשות עופות

 

 

צמחים פולשים בסמוך לבסיס עמוד מתח עליון | צילום: דפנה שחורי

 

אלמנטים למניעת התנגשויות ציפורים בקו מתח גבוה | צילום: דפנה שחורי

 

טבע ועסקים 2019 | חברת החשמל: התנגשות עופות בקווי מתח – מפיילוט לפתרון במתווה ארצי| דפנה שחורי

לסקטור תשתיות
טבע ועסקים 2017 | תשתיות חברת החשמל ומגוון ביולוגי| דפנה שחורי