כלי נגישות

חברת החשמל

צמצום התנגשויות עופות בקווי מתח בישראל 

מהות הפרויקט: יצירת סל פתרונות למזעור התנגשויות של עופות בקווי מתח בישראל.

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, חברת החשמל לישראל – המקימה תשתיות, מייצרת, מוליכה ומספקת חשמל לתושבי ישראל (חברה ממשלתית) מקדמת בימים אלו פרויקט לניתוח תופעת התנגשויות עופות בקווי מתח וזיהוי האמצעים המתאימים למזעורה.

בעיית התנגשויות העופות בקווי מתח הינה בעיה גלובלית הגורמת לפגיעה ותמותה של מיליוני עופות בשנה במדינות העולם. חוסר הבחנה של העופות בקווי המתח השונים נובעת בין היתר מסוגי קווי המתח, עוביים ומיקומם במרחב. גם לקרבת קו המתח לשימושי קרקע המושכים עופות, ביניהם: מאגרי מים, בריכות דגים, צירי נדידה שמורות טבע ועוד יש השפעה על עוצמת הקונפליקט, כמו כן גורמים ביולוגים כדוגמת גודל ומין העוף ושדה ראייתו משפיעים ומגדילים את פוטנציאל ההתנגשויות.   

מדינת ישראל הינה מדינה צפופת תשתיות המהווה ציר נדידה משמעותי, שילוב המהווה פוטנציאל התנגשויות גבוה בעל השפעה אקולוגית המשמעותית.

הפרויקט עוסק בניתוח ואיפיון של התופעה וזיהוי האמצעים הרלוונטיים לסימון קווי המתח השונים, במטרה לקבוע סדרי קדימויות לטיפול, להציע סל אמצעי סימון ומניעה, ולהפחית את כמות ההתנגשויות.

הפרויקט ממומן על ידי החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

התקנת אמצעי סימון על קווי מתח למניעת התנגשות עופות

הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בתהליכי עבודה בארגון

האתגר עימו מתמודד הארגון:

למתקני חברת החשמל, בהיותם מתקני תשתית אסטרטגיים הממוקמים לעיתים בשטחים פתוחים בלתי מופרים, קיימת השפעה על המגוון הביולוגי. ההשפעה נובעת הן מעצם תפיסת השטח והן מהשפעות שוליים הנגזרות מפעילות המתקנים. האתגר בהיבט זה הוא צמצום ההשפעות של המתקנים על המגוון הביולוגי, לצד עמידה בדרישות התפעוליות, הבטיחותיות והביטחוניות.

מטרות הפרויקט:
 1. אפיון ההשפעות של תחמ"שים וקווי מתח על המגוון הביולוגי וגיבוש המלצות לצמצומן
 2. מיפוי מצב קיים וקביעת תיעדוף טיפול
 3. הטמעת ההמלצות בתהליכי העבודה בארגון
תוצרי הפרויקט:
 1. מסמך המלצות לשיפור הממשק של מתקני חברת החשמל עם המגוון הביולוגי, הכולל גם הנחיות מקצועיות לאקולוגים לליווי שלבי התכנון וההקמה, והנחיות לביצוע סקר מיני צמחים פולשים. המסמך מהווה תכנית עבודה לפעילות צוות בין תחומי העוסק בנושא זה במסגרת תחום הקיימות בחברת החשמל – הושלם ומצוי בהליכי הטמעה.
 2. הרחבת מחויבויות בנושא מגוון ביולוגי בתסקירי השפעה על הסביבה ותוכניות מתאר, לרבות שילוב אקולוג בשלב ההקמה – הושלם ומצוי בהליכי הטמעה.
 3. סקר מינים פולשים וזיהום אור בתחמ"שים בקנה מידה ארצי – למיפוי השפעות  ותיעדוף טיפול – הושלם ומצוי בהליכי הטמעה.
 4. פיילוט לבחינת יעילות אלמנטים למניעת התנגשות עופות בקווי חשמל במתח עליון – בביצוע
השינויים שהתרחשו או שצפויים להתרחש כתוצאה מהפרויקט:

השפעה על המגוון הביולוגי:

 • שיפור ההתמודדות עם התפשטות מינים פולשים כתוצאה מעבודות אחזקה/הקמה של מתקנים קיימים/מתוכננים
 • צמצום ההשפעה של מתקנים קיימים ומתוכננים מבחינת זיהום אור
 • צמצום התנגשות עופות בקווי מתח עליון

השפעה על התנהלות החברה:

 • הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בפעילויות לאחזקת מתקנים קיימים
 • הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בתהליכי תכנון, הקמה ואחזקה של מתקנים חדשים
 • הגברת מודעות והפחתת קונפליקטים מול גופים ירוקים

 

צמחים פולשים בסמוך לבסיס עמוד מתח עליון | צילום: דפנה שחורי

 

אלמנטים למניעת התנגשויות ציפורים בקו מתח גבוה | צילום: דפנה שחורי

 

טבע ועסקים 2019 | חברת החשמל: התנגשות עופות בקווי מתח – מפיילוט לפתרון במתווה ארצי| דפנה שחורי

לסקטור תשתיות
טבע ועסקים 2017 | תשתיות חברת החשמל ומגוון ביולוגי| דפנה שחורי