כלי נגישות

חברת החשמל

צמצום התנגשויות עופות בקווי מתח בישראל 

בעיית התנגשויות העופות בקווי מתח הינה בעיה גלובלית הגורמת לפגיעה ותמותה של מיליוני עופות בשנה במדינות העולם. עופות מתנגשים בקווי מתח מכיוון שהם לא רואים אותם, כתלות, בין היתר מסוגי קווי המתח, עוביים ומיקומם במרחב, בעיקר בלילה ובתנאי מזג אוויר קשים. גם לקרבת קו המתח לשימושי קרקע המושכים עופות, ביניהם: מאגרי מים, בריכות דגים, צירי נדידה, שמורות טבע ועוד, יש השפעה על עוצמת הקונפליקט, כמו כן גורמים ביולוגים כדוגמת גודל ומין העוף ושדה ראייתו משפיעים ומגדילים את פוטנציאל ההתנגשויות.

מדינת ישראל הינה מדינה צפופת תשתיות המהווה ציר נדידה משמעותי, שילוב הגורם לפוטנציאל התנגשויות גבוה בעל השפעה אקולוגית המשמעותית.

 

מהות הפרויקט: פיילוט מחקרי לבחינת השפעת קווי מתח על התנגשות עופות.

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, חברת החשמל לישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ורט"ג – ביצעה בין השנים 2016-2018 פיילוט מחקרי לאורך קו מתח עליון בחבל התענך, בין מוקיבלה בדרום לעפולה בצפון.  

 

מטרות הפרויקט:

 1. כימות היקף תופעת התנגשות עופות בקווי מתח, ואיפיון פרמטרים לפגיעות מוגברת (שימושי קרקע, גודל עופות, עונה, גילדות מינים וכד'). 
 2. בדיקת היעילות של אמצעי הסימון אשר סופק ע"י חח"י עבור הפיילוט. 
 3. טיוב פרוטוקול הניטור לצרכי מחקר המשך.

 

תוצרי הפרויקט:

 1. היקף התנגשות העופות בקווי המתח הוערך ב- 200 עופות לקילומטר לשנה, שיעור הגבוה פי שניים מהממוצע המדווח בספרות העולמית (Bernardino et al.2018). 
 2. בשטח קטן יחסית, לאורך כ- 4 ק"מ של קו מתח עליון, נמצאו שרידי עופות שנפגעו מהתנגשות השייכים ל- 68 מינים, כולל 12 מינים המוגדרים בסיכון אזורי או עולמי (יושע 2018). 
 3. נמצא כי התקנת אמצעי הסימון מסוג Pig tale (אשר סופקו ע"י חח"י) במקטעי הניסוי הפחיתה ב- 26% את שיעור ההתנגשויות של העופות בהשוואה למקטעי הביקורת. נתון זה הוא אומנם חיובי, אך נמוך משמעותית מהמצופה לאור תוצאות פרויקטים מקבילים בעולם, ככל הנראה מכיוון שהאמצעי אינו מותאם לסימון בקו בלילה ובתנאי מזג אוויר קשים. 
 4. הובן כי נדרש פרויקט המשך אשר יציע סל פתרונות יעילים למזעור התנגשות העופות בקווי המתח ומיפוי השטחים הרגישים להתנגשות בישראל.

 

התנגשות שקנאי בקו מתח גבוה

התנגשות שקנאי בקו מתח גבוה | צילום: ספי סהר

 

עמודי חשמל גבוהים עם אלמנטים למניעת התנגשויות ציפורים

אלמנטים למניעת התנגשויות ציפורים בקו מתח גבוה | צילום: דפנה שחורי

 

 

מהות הפרויקט: תעדוף מרחבי וסל פתרונות למזעור התנגשויות של עופות בקווי מתח בישראל.

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, הושלם במאי 2019 פרויקט לניתוח תופעת התנגשויות עופות בקווי מתח וזיהוי האמצעים המתאימים למזעורה, בשיתוף חח"י, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.

 

מטרת הפרויקט: 

ניתוח ואיפיון של תופעת התנגשות עופות בקווי מתח ברמה המרחבית בישראל, וזיהוי האמצעים הרלוונטיים לסימון קווי המתח השונים, במטרה לקבוע סדרי קדימויות לטיפול, להציע סל אמצעי סימון ומניעה לצורך הפחתת כמות ההתנגשויות.

 

תוצרי הפרויקט:

 1. נבנה מודל GIS המסווג את שטחי הארץ ל- 4 רמות של רגישות אקולוגית בהיבטי התנגשות עופות הקווי מתח. בהתאם, הוסכם כי קווי מתח הממוקמים באזורים בעלי רגישות אקולוגית גבוהה וגבוהה ביותר יחויבו בסימון ע"י אמצעים מתאימים.
 2. בוצע סקר ספרות לזיהוי אמצעי הסימון היעילים ביותר מבחינה אקולוגית, תפעולית וכלכלית. נמצאו 3 סוגי אמצעי סימון מומלצים. 
 3. נבנה מפרט למחקר יישומי לבחינת יעילות אמצעי הסימון המומלצים. מחקר זה צפוי לייצר מפרט טכני בעל יעילות מוכחת בהפחתת התנגשות עופות המותאם לישראל ומגלם את האיזון האופטימלי בין עלות כלכליות ומורכבות תפעולית לבין התועלת הסביבתית. 

 

 

 

צמצום השפעות שוליים בתחמ"שים: טיפול במינים פולשים וצמצום זיהום אור

מהות הפרויקט: אפיון ההשפעות של תחמ״שים והנחת עמודים של קווי מתח על המגוון הביולוגי וגיבוש המלצות לצמצומן.

מתקני חברת החשמל הינם מתקני תשתית אסטרטגיים הממוקמים לעיתים בשטחים פתוחים בלתי מופרים וכתוצאה משפיעים על המגוון הביולוגי. ההשפעה נובעת הן מעצם תפיסת השטח והן מהשפעות שוליים הנגזרות מפעילות המתקנים, כדוגמת התבססות מינים פולשים וזיהום אור. האתגר בהיבט זה הוא צמצום ההשפעות של המתקנים על המגוון הביולוגי, לצד עמידה בדרישות התפעוליות, הבטיחותיות והביטחוניות.

 

מטרת הפרויקט:

אפיון ההשפעות של תחמ״שים וקווי מתח על המגוון הביולוגי וגיבוש המלצות לצמצומן בתהליכי העבודה בארגון. 

 

תוצרי הפרויקט:

 • הושלם מסמך המלצות לשיפור הממשק של מתקני חברת החשמל עם המגוון הביולוגי  הכולל הנחיות מקצועיות לאקולוגים לליווי שלבי התכנון וההקמה והנחיות לביצוע סקר מיני צמחים פולשים. המסמך מהווה תכנית עבודה לפעילות צוות בין תחומי העוסק בנושא זה במסגרת תחום הקיימות בחברת החשמל.
 • הושלם סקר מינים פולשים וזיהום אור בתחמ״שים בקנה מידה ארצי כולל מיפוי פרטני של מינים פולשים ופוטנציאל זיהום האור במתקנים הממוקמים בשטחים פתוחים, וקביעת סדר קדימויות לטיפול במסגרת תכנית עבודה מוצעת. 
 • הרחבת המחויבויות בנושא מגוון ביולוגי בתסקירי השפעה על הסביבה ותוכניות מתאר, לרבות שילוב אקולוג בשלב התכנון וההקמה.

הפרויקט בוצע במסגרת קול קורא של החברה להגנת הטבע.

 

צמחים פולשים בסמוך לבסיס עמוד מתח עליון

צמחים פולשים בסמוך לבסיס עמוד מתח עליון | צילום: דפנה שחורי

 

 

 

 

 

התקנת אמצעי סימון על קווי מתח למניעת התנגשות עופות

 

 

 

 

טבע ועסקים 2019 | חברת החשמל: התנגשות עופות בקווי מתח – מפיילוט לפתרון במתווה ארצי| דפנה שחורי

לסקטור תשתיות
כשהקו בשטח העופות מתח – התנגשות עופות בקווי מתח הבעיה שלא הכרנו | ליהי ברקן
טבע ועסקים 2017 | תשתיות חברת החשמל ומגוון ביולוגי| דפנה שחורי