כלי נגישות

שותפות עם יקב תבור

שמירת המגוון הביולוגי בכרמים

התאמת הניהול החקלאי של כרמי יין לסביבתם האקולוגית, על מנת למנוע מחלות, לצמצם הדברה ולשפר את שילובם עם סביבתם הטבעית.

החברה להגנת הטבע חברה ליקב תבור על מנת לקדם את הסטנדרטים האקולוגיים בגידול גפן היין המשמש את היקב. במסגרת הפרויקט, מבוצע שיתוף פעולה מקצועי בין אגרונומית היקב, הכורם ואקולוג, ומבוצעות פעולות שונות לשינוי אופן העיבוד החקלאי בכרם כך שהשפעתו על המגוון הביולוגי תשתפר.
במסגרת זו, נשתלו צמחי בר בסביבת הכרם, וצומצמו הריסוסים וכך התחדשה הצמחייה הטבעית המסייעת לשמור על הקרקע מפני סחף. בנוסף, מבוצעות פעולות שונות להדברה ביולוגית של מזיקים, תוך הפחתת ריסוסים. עוד מתבצעות פעולות להגדלת מגוון בתי הגידול בתוך הכרם, על מנת לאפשר לזוחלים שונים לשגשג בסביבת כרם אקולוגי.
פעולות אלה צפויות לייצר יין איכותי, תוך חיסכון כספי לכרם ותרומה למגוון הביולוגי המאפיין את האזור.
הביצוע בשטח מלווה במחקר צמוד המנטר את מגוון האויבים הטבעיים של מזיקי חקלאות בכרם, מגוון הצומח והזוחלים, איכות הקרקע ואיכות הענבים. הפרויקט ממומן ע"י יקב תבור וקרן נקודת ח"ן.

בחורה בכרם

מהו האתגר עימו החברה התמודדה?

לכרמי תבור, כמו לכל גידול חקלאי, השפעה על הסביבה הטבעית.

החברה נדרשה לגבש חזון סביבתי ולהטמיע ידע תוך מציאת דרכים לשילוב הפן הסביבתי והאקולוגי בתוך הממשק והפעולות של הכורמים, בכוונה לשמר, לשקם ולשפר את שירותי המערכת האקולוגית בכרם.

במסגרת הפרויקט נדרשה התמודדות מול כורמים אשר בבעלותם הכרמים ומקושרים בחוזה ארוך טווח עם היקב.  בנוסף, היתה התמודדות עם שאלות לגבי השפעת השינויים המוצעים על הגידול עצמו – השקיה, מזיקים, מיכון חדש אשר מותאם לממשק.

מטרת יצירת כרם אקולוגי

יצירת מאזן אקולוגי מיטבי בין כרמי יקב תבור למרחב הטבעי בו הם שוכנים,  על מנת לחזק השפעות חיוביות הדדיות הן על המגוון ביולוגי והן על איכות הענבים ותפוקות היקב.

תוצרי הפרויקט:

  1. אטלס כרמים – ניתוח מרחבי ומתן הנחיות אקולוגיות ליישום בכל כרם, תוך התאמת הפתרונות המוצעים למקום בו הכרם נמצא והרגישות האקולוגית של השטח.
  2. ממשק ניהול אקולוגי – פרוטוקול ממשק עיבוד אקולוגי לכרמי תבור, ייושם ב-70% משטח הכרמים.
  3. ארגז כלים – מתן יעוץ והנחיות לכל כורם, על ידי היקב, בהתאם למילוי היעדים בכל אזור גידול.

השינויים שהתרחשו או שצפויים להתרחש כתוצאה מהפרויקט:

הפסקת ריסוס נגד עשבייה בין שורות הגפן יצרה העשרת הכרם במגוון ביולוגי צמחי, שימור הקרקע על ידי הקטנת סחף ובלייה ושיפור פוריות הקרקע.
הקצאת שטח לבתי גידול טבעיים – שימור משארים טבעיים ושחזור מסלעות וערוצים בכרם, נטיעת עצים ממינים מקומיים בשולי הכרם.

כרם לנוף החרמון

לסקטור חקלאות ומזון
טבע ועסקים 2014 | יקב תבור: יין אקולוגי | מיכל אקרמן
טבע ועסקים 2017 | יקב תבור: יין אקולוגי: סוד החיבור בין חקלאים, פרחים וצרכנים | מיכל אקרמן