כלי נגישות

צילום: עופר מנדלסון

חברת מילופרי

פיתוח והטמעת נהלים לעיבוד חקלאי משמר טבע

מהות הפרויקט: פיתוח והטמעה של ממשקי חקלאות ברי קיימא תוך שימור המגוון הביולוגי הטבעי בשטחים החקלאים המעובדים עם חברת מילופרי.

חברת מילופרי מרכזת שיווק וייצוא של תוצרת חקלאית מעשרות אלפי דונם בגליל המערבי. מילופרי מנוהלת על ידי תשלובת מילואות (חברת אחזקות פרטית בבעלות קיבוצים ומושבים בגליל המערבי).
כיום מילופרי מייצאת כ 75% מהתוצרת החקלאית לשווקים בחו"ל ועל כן נדרשת ע"י לקוחותיה המרכזיים לעמוד בתקינה אירופית המתייחסת במידה רבה לנושא שמירת המגוון הביולוגי ואיכות הסביבה המושפע מפעילותה החקלאית בשטחים הפתוחים.

מטע אבוקדו

מטע אבוקדו | מילופרי

 

מטרת הפרויקט: 

פיתוח והטמעה של נהלים לעיבוד חקלאי התומך במגוון ביולוגי הקיים בשטחי המטעים המעובדים תחת חברת מילופרי. בין הסוגיות הנבחנות: צמחי כיסוי, שימור צמחיית בר בשולי החלקות והשבה של צומח בסכנת הכחדה, ושימור מסדרונות אקולוגיים באמצעות התאמת הגידור.

 

תוצרי הפרויקט:

  • פותח פרוטוקול לממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי האבוקדו המעובדים תחת חברת מילופרי.
    הממשקים מתייחסים להשבה של מינים מקומיים ומינים בסכנת הכחדה לשטחים החקלאים, שילוב תמהיל צומח כיסוי בין שורות המטע, צמצום ריסוסים לאורך גדודיות המטע, שיקום בריכת החורף בשמרת ושימוש בגידור מתחשב.
  • בדצמבר 2019 שילבה מילופרי אקולוגית מטעם מכון דש"א לחברה ובכך הפכה לתאגיד החקלאי הראשון בישראל המעסיק אקולוג מטעמו.
    תפקיד האקולוגית הינו להטמיע את המלצות המסמך המסכם בשטחי האבוקדו המעובדים תחת חברת מילופרי. לפיכך, באביב 2020 נשתלו כ 1000 שתילים של מינים הנמצאים בסכנת הכחדה הן של קרקעות קלות: אזוביון דגול (EN) וגביעול מאוגד (CR) והן של קרקעות כבדות: חלבלוב קטן הפרי (EN), טופח קסיוס (EN) ובן חיטה קטוע (NT).
  • השתילים נשתלו ב 3 אתרים שונים הנמצאים בשטחים חקלאים ובהמשך יבוצע ניטור באתרים אלו במטרה לבחון את שרידותם בתווך החקלאי. בהתאם לתוצאות ניטור זה ומיפוי המבוצע כיום בשטחי מילופרי תורחב שתילתם של מינים אלו במשארי שדה של חלקות נוספות. 
  • הוטמעו הנחיות ריסוס בנהלי העבודה ובכנסים עובדים רלוונטיים.
  • הוטמעו הנחיות הפרוטוקול במערכת ניהול הסיכונים של חברת מילופרי המהווה חוליה מקשרת בין המגדלים לתאגיד.

 

יישום הפרויקט יקדם פעילות חקלאית בת קיימא המשמרת את המגוון הביולוגי בשטחים החקלאים תוך המשך פעילות כלכלית פורחת הנשענת על עמידה בתקנים הנדרשים והרחבת אפשרויות הייצוא ומיצוב מילופרי כחברה מובילה בתחום.

הפרויקט ממומן במסגרת קול קורא המשותף לחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה ובשיתוף רשות הטבע והגנים.

מטע אדמית ליד מנחת שמרת

מטע אדמית ליד מנחת שמרת | צילום: עופר מנדלסון

 

טבע ועסקים 2019 | מילופרי: מתו תקן לניהול אקולוגי של החקלאות | שגית חיים
 

 

לסקטור חקלאות ומזון