כלי נגישות

אחריות תאגידית ומגוון ביולוגי

אחריות תאגידית היא תפיסה במסגרתה עסקים צריכים לקחת אחריות על ההשפעה שלהן על החברה (Society) והסביבה, ולשקלל השפעות אלה במסגרת תהליך קבלת ההחלטות שלהם ותפיסת ההון שלהם. תפיסה זו גורמת לעסקים לבצע פעולות ש"מעבר לציות", כלומרגם פעולות שהם אינם מחויבים לבצע על פי הדרישות הקיימות בחוק.

מדוע אם כן לחברות עסקיות כדאי להשקיע בפעילות סביבתית או חברתית במסגרת אחריות תאגידית?

מעבר לשיקולים אתיים וסביבתיים, ישנן סיבות כלכליות שצריכות לגרום לעסקים לבחון את שילוב שיקולי שמירת המגוון הביולוגי בפעילותם. הסיבות מתחלקות לשתי קטגוריותסיכונים והזדמנויות. עסק המנהל את השפעתו על המגוון הביולוגי במסגרת אחריות תאגידית מרוויח שיפור תהליכי ניהול, מיתוג ונראות, ניהול סיכונים ופתיחת שווקים חדשים. בנוסף, העסק מקדים את הרגולציה המתקדמת בתחום, ונפתחות בפניו אפשרויות מימון גדולות יותר, תוך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים.

כיצד דיווח נכנס לעניין האחריות התאגידית?

בהתאם לכלל "מה שאינו נמדד, אינו מנוהל" (That which is not measured is not managed), דיווח הוא חלק בלתי נפרד מכל גישה ניהוליתהדיווח הוא מהלך ניהולי המסב שורה של פעילויות, תוצרים והשפעות ארגוניות לכדי תוצר דיווחי בעל מאפיינים מוגדרים המכונים גם אינדיקטורים, מדדי ביצוע או באנגלית PI – Performance Indicators. מאפיינים אלו יכולים להיות כספיים (לדיווח על ביצועים עסקיים), מאפיינים של גיל, מגדר ורמת שכר (לסוגיות של ניהול משאבי אנוש), או מאפיינים של היקף פליטות גזי חממה (לניהול האספקטים הסביבתיים של החברה).
במכלול ההשפעות החברתיות והסביבתיות של כל חברה, ובוודאי בתאגיד עסקי גדול, ישנן סוגיות רבות מאוד לדיווח. מכיוון שברור שלא ניתן ולא נכון לדווח על כל הסוגיות, מתבקש להתמקד בדיווח על סוגיות המהותיות לפעילות החברה.

סוגיית המהותיות (Materiality) באחריות תאגידית מבקשת לשאול עד כמה פעילות חברתית, סביבתית או אחרת הינה מהותית להצלחת (או ניהול הסיכונים של) החברה המדווחת. זווית ראיה זו מתבוננת מהאינטרס של בעלי העניין, קרי בעלי המניות, ולתוכה יש לשקלל במקרה של מגוון ביולוגי את הנושא של מיתוג ופתיחת שווקים לצרכנים "ירוקים", אספקת חומרי גלם המבוססים על מגוון ביולוגי (למשל אדמה בעסק חקלאי), ניהול סיכונים לחומרי גלם אלה (למשל אבדן אדמה בגלל פגיעה בצומח הטבעי), ניהול סיכונים מול ארגוני סביבה, תביעות משפטיות, וכד'.
במקביל, נשאלת השאלה, עד כמה הסוגיה האמורה הינה מהותית (חשובה) עבור מחזיקי העניין של החברה (למשל תושבים, ארגוני סביבה, משרדי ממשלה רלוונטיים וכד') בהשגת מטרותיהן החברתיות או הסביבתיות, ולא משנה מה אלו יהיו.

עפ"י ארגון ה– GRI, עמותה בינלאומית מובילה העוסקת בדיווח אחריות תאגידית, מבחן המהותיות הינו למעשה תוצר של הליך היוועצות אותו צריך לבצע התאגיד עם מחזיקי העניין שלו.  הסוגיות המהותיות הן אלו שחשובות לחברה המדווחת וגם חשובות למחזיקי העניין.

גישת המהותיות באתר זה שמה במרכזה את אספקט הסיכון למגוון הביולוגי עצמו, מתוך הבנה שפגיעה בו תגרום בסופו של דבר לנזקים לאינטרסים של החברה העסקיתשיתבטאו גם בביצועים הכספיים (לרבות פגיעה בתדמית, תביעות משפטיותעיכובים בביצוע פרויקטיםפגיעה בשירותים אקולוגיים החיוניים לתפקוד החברה וכד'). לחילופיןתרומה למגוון הביולוגי במסגרת אחריות תאגידית יכולה להתבטא לחיוב בשורת הרווח של החברה. עוד נלקחת בחשבון במיזם זה הייחודיות של ישראל כאתר הכלול במפת האזורים החשובים לשמירה על המגוון הביולוגי העולמי, שפעילות בו היא בעלת רגישות מיוחדת ביחס למקומות אחרים בעולם.

גרף תהליך הערכת השפעת התאגיד על המגוון הביולוגי, בהתאם למבחן המהותיות

גרף תהליך הערכת השפעת התאגיד על המגוון הביולוגי, בהתאם למבחן המהותיות

 

להתחלת דיווח: אינדיקטור ניהולי IBI-MA >